ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निडणूक २०२२ : सदस्य पदांसह थेट सरपंच पदाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर

554

– गडचिरोली जिल्ह्यातील ‘या’ ग्रामपंचायतीमध्ये होणार निवडणूक
– २० डिसेंबर रोजी मतदान
The गडविश्व
गडचिरोली, १६ नोव्हेंबर : सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे आदेश ०९ नोव्हेंबर २०२२ अन्वये ऑक्टोबर २०२२ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या (सदस्य पदांसह थेट सरपंच पदाच्या) सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्याचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम देण्यात आला आहे. त्यामध्ये अहेरी तालुक्यातील ग्रामपंचायत वांगेपल्ली, वट्रा खुर्द व किष्टापुर दौड, इत्यादी समाविष्ट आहेत.

प्रत्यक्ष निवडणूकीचा कार्यक्रम –

शुक्रवार १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी तहसिलदार निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध करतील, मंडळ कार्यालय इमारत तहसिल कार्यालय, अहेरी येथे सोमवार २८ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर सकाळी ११.०० ते दु.३.०० वाजेपर्यंत नामनिर्देशनपत्रे मागविणे व सादर करता येईल. मंडळ कार्यालय इमारत तहसिल कार्यालय, अहेरी येथे नामनिर्देशनपत्रांची छाननी सोमवार ५ डिसेंबर वेळ स.११.०० वा.पासून छाननी संपेपर्यंत. बुधवार ७ डिसेंबर दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येईल. निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा तसेच अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी बुधवार ७ डिसेंबर दुपारी ३.०० वाजता नंतर प्रसिध्द करण्यात येईल. तर १८ डिसेंबर रोजी स ७.३० वा.पासून ते दुपारी ३.०० वा.पर्यंत मतदान. मंगळवार २० डिसेंबर २०२२२ रोजी मतमोजणी व निकाल घोषित करण्यात येईल (मतमोजणीचे ठिकाण व वेळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनुसार निश्चित करण्यात येईल )
अहेरी तालुक्यातील सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात ९ नोव्हेंबर २०२२ चे पासून निवडणूकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत आचारसंहिता लागु राहील. संभाव्य उमेदवारांना साप्टवेअर द्वारेच नामनिर्देश्नपत्र व घोषणापत्र भरणे अनिवार्य असल्यामुळे http://panchayatelection.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर सुविधा उपलब्ध करुन देणेत आलेली आहे. या करीता अहेरी तालुक्यातील महाऑनलाईन सुविधा केंद्रात नामनिर्देशपत्रे ऑनलाईन भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामध्ये उमेदवारांनी स्वत:ची नोंदणी करुन घ्यावी व नामनिर्देशनपत्राची, घोषणापत्राची माहिती भरुन त्याचे प्रिंट आऊट काढावे व त्यावर स्वाक्षरी/ अंगठा करुन निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे दाखल करावे.
उमेदवारांना त्यांचे नामनिर्देशनपत्र दाखल करतेवेळी नामनिर्देशपत्र, मत्ता व दायित्व तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबतचे घोषणापत्र, आवश्यक प्रमाणपत्रांच्या सत्यप्रती, तसेच राखीव जागेकरिता जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र (जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास जात पडताळणी समितीकडे अर्ज सादर केल्याची पावती व निवडूण आल्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्यांच्या आत पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करील असे हमीपत्र) इत्यादी कागदपत्रे सादर करावी. नामनिर्देशन पत्रासोबत जोडावयाच्या घोषणापत्रातील कोणत्याही रकान्याची माहिती कोरी न ठेवता संपूर्ण रकान्याची माहिती भरणेत यावी. ग्रामपंचायतीच्या सदस्य पदाच्या उमेदवारांने करावयाच्या खर्चाची सुधारीत मर्यादा सदस्य संख्या ७ ते ९ करिता २५,०००/- रूपये, ११ ते १३ सदस्य संख्या करीता ३५,०००/- रूपये व १५ ते १७ सदस्य संख्या करीता ५०,०००/- आहे.
ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाच्या उमेदवारांने करावयाच्या खर्चाची सुधारीत मर्यादा सदस्य संख्या ७ ते ९ करिता ५०,०००/- रूपये, ११ ते १३ सदस्य संख्या करीता १,००,०००/- रूपये व १५ ते १७ सदस्य संख्या करीता १,७५,०००/- आहे. नामनिर्देशन पत्रासोबत अनु.जाती किंवा अनु. जमाती यांच्यासाठी राखीव जागेकरीता रूपये १०० (अक्षरी-रूपये शंभर फक्त) व सर्वसाधारण जागेकरीता रूपये ५०० (अक्षरी- रूपये पाचशे फक्त ) एवढी अनामत रक्कम रोखीने भरणे अनिवार्य आहे.
ग्रामपंचायत वांगेपल्ली, वट्रा खुर्द व किष्टापुर दौड. येथिल सदस्य पद / थेट सरपंच पदाकरिता नामनिर्देशनपत्र दाखल करणाऱ्या उमेदवाराचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट असणे अनिवार्य आहे. नामनिर्देशनपत्र दाखल करणाऱ्या उमेदवाराचे वय २१ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. उमेदवार दुसऱ्या प्रभागातील मतदार असल्यास त्याबाबतचा उत्तारा सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
नामनिर्देशनपत्रासोबत अपत्याबाबतचे घोषणापत्र व शौच्छालयाचा वापर करीत असल्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र जोडावे. असे तालुका निवडणूक अधिकारी तथा तहसिलदार, अहेरी ओंकार शेखर ओतारी यांनी कळविले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here